LRCCanTho - LRC DIGITAL
Danh mục các lĩnh vực đào tạo 
1 Bộ môn Giáo dục Thể chất 12   tài liệu
2 Khoa CNTT & Truyền thông 61   tài liệu
3 Khoa Công nghệ 43   tài liệu
4 Khoa Khoa học Chính trị 7   tài liệu
5 Khoa Khoa học Tự nhiên 71   tài liệu
6 Khoa Khoa học XH & NV 15   tài liệu
7 Khoa Kinh tế - QTKD 26   tài liệu
8 Khoa Luật 27   tài liệu
9 Khoa Môi trường & TNTN 38   tài liệu
10 Khoa Nông nghiệp & SHƯD 204   tài liệu
11 Khoa Sư phạm 208   tài liệu
12 Khoa Thủy sản 33   tài liệu
13 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 0   tài liệu
14 Viện NC & PT Công nghệ Sinh học 13   tài liệu
15 Viện NCPT Đồng bằng Sông Cửu Long 12   tài liệu
16 Khoa Phát triển Nông thôn 0   tài liệu
17 Khoa Ngoại ngữ 0   tài liệu