LRCCanTho - LRC DIGITAL
Danh mục các lĩnh vực đào tạo 
1 Bộ môn Giáo dục Thể chất 49   Học phần
2 Khoa CNTT & Truyền thông 143   Học phần
3 Khoa Công nghệ 310   Học phần
4 Khoa Khoa học Chính trị 28   Học phần
5 Khoa Khoa học Tự nhiên 286   Học phần
6 Khoa Khoa học XH & NV 257   Học phần
7 Khoa Kinh tế - QTKD 139   Học phần
8 Khoa Luật 85   Học phần
9 Khoa Môi trường & TNTN 158   Học phần
10 Khoa Nông nghiệp & SHƯD 475   Học phần
11 Khoa Sư phạm 428   Học phần
12 Khoa Thủy sản 194   Học phần
13 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 1   Học phần
14 Viện NC & PT Công nghệ Sinh học 99   Học phần
15 Viện NCPT Đồng bằng Sông Cửu Long 58   Học phần
16 Khoa Phát triển Nông thôn 0   Học phần
17 Khoa Ngoại ngữ 0   Học phần