LRCCanTho - LRC DIGITAL
Danh mục các chuyên ngành đào tạo sau đại học 

1 60620112 Bảo vệ thực vật   ( Thạc sĩ ) 248  luận văn
2 62620112 Bảo vệ thực vật   ( Tiến sĩ ) 1  luận văn
3 60620105 Chăn nuôi   ( Thạc sĩ ) 166  luận văn
4 62620105 Chăn nuôi động vật   ( Tiến sĩ ) 3  luận văn
5 60540104 Công nghệ sau thu hoạch   ( Thạc sĩ ) 58  luận văn
6 60420201 Công nghệ sinh học   ( Thạc sĩ ) 353  luận văn
7 60540101 Công nghệ thực phẩm   ( Thạc sĩ ) 159  luận văn
8 60620118 Hệ thống nông nghiệp   ( Thạc sĩ ) 36  luận văn
9 60480104 Hệ thống thông tin   ( Thạc sĩ ) 254  luận văn
10 60440114 Hóa hữu cơ   ( Thạc sĩ ) 216  luận văn
11 60440119 Hóa lý thuyết và hóa lý   ( Thạc sĩ ) 122  luận văn
12 60440113 Hóa vô cơ   ( Thạc sĩ ) 0  luận văn
13 99999999 Khác   ( Thạc sĩ, Tiến sĩ ) 24  luận văn
14 60620110 Khoa học cây trồng   ( Thạc sĩ ) 98  luận văn
15 60480101 Khoa học máy tính   ( Thạc sĩ ) 0  luận văn
16 60440301 Khoa học môi trường   ( Thạc sĩ ) 263  luận văn
17 60620103 Khoa học đất   ( Thạc sĩ ) 126  luận văn
18 60620115 Kinh tế nông nghiệp   ( Thạc sĩ ) 212  luận văn
19 60520301 Kỹ thuật hóa học   ( Thạc sĩ ) 2  luận văn
20 60520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   ( Thạc sĩ ) 13  luận văn
21 60380107 Luật kinh tế   ( Thạc sĩ ) 80  luận văn
22 60140111 Lý luận và phương pháp dạy học   ( Thạc sĩ ) 766  luận văn
23 60460106 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học   ( Thạc sĩ ) 76  luận văn
24 62440303 Môi trường đất và nước   ( Tiến sĩ ) 4  luận văn
25 60620301 Nuôi trồng thủy sản   ( Thạc sĩ ) 126  luận văn
26 62627005 Nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ   ( Tiến sĩ ) 2  luận văn
27 62627001 Nuôi trồng thủy sản nước ngọt   ( Tiến sĩ ) 1  luận văn
28 60620116 Phát triển nông thôn   ( Thạc sĩ ) 160  luận văn
29 60620305 Quản lý nguồn lợi thủy sản   ( Thạc sĩ ) 25  luận văn
30 60850101 Quản lý tài nguyên và môi trường   ( Thạc sĩ ) 169  luận văn
31 60850103 Quản lý đất đai   ( Thạc sĩ ) 131  luận văn
32 60340102 Quản trị kinh doanh   ( Thạc sĩ ) 573  luận văn
33 60420120 Sinh thái học   ( Thạc sĩ ) 235  luận văn
34 60340201 Tài chính – Ngân hàng   ( Thạc sĩ ) 388  luận văn
35 60640101 Thú y   ( Thạc sĩ ) 237  luận văn
36 60460102 Toán giải tích   ( Thạc sĩ ) 75  luận văn
37 62620101 Trồng trọt   ( Tiến sĩ ) 5  luận văn
38 60220121 Văn học Việt Nam   ( Thạc sĩ ) 212  luận văn
39 60520401 Vật lý kỹ thuật   ( Thạc sĩ ) 29  luận văn
40 60440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán   ( Thạc sĩ ) 289  luận văn
41 62420107 Vi sinh vật học   ( Tiến sĩ ) 12  luận văn
42 62640102  Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi   ( Tiến sĩ ) 0  luận văn
43 62420201  Công nghệ sinh học   ( Tiến sĩ ) 0  luận văn
44 62540101  Công nghệ thực phẩm   ( Tiến sĩ ) 0  luận văn
45 62620110  Khoa học cây trồng   ( Tiến sĩ ) 5  luận văn
46 62620103  Khoa học đất   ( Tiến sĩ ) 1  luận văn
47 62620115  Kinh tế nông nghiệp   ( Tiến sĩ ) 3  luận văn
48 62620301  Nuôi trồng thủy sản   ( Tiến sĩ ) 14  luận văn
49 62620116  Phát triển nông thôn   ( Tiến sĩ ) 0  luận văn
50 62850103  Quản lý đất đai   ( Tiến sĩ ) 0  luận văn
51 62340102  Quản trị kinh doanh   ( Tiến sĩ ) 8  luận văn
52 62340201  Tài chính ngân hàng   ( Tiến sĩ ) 17  luận văn
53 60460104 Đại số và lý thuyết số   ( Thạc sĩ ) 82  luận văn
54 62621501 Đất và dinh dưỡng cây trồng   ( Tiến sĩ ) 3  luận văn

Trang kết quả :  1 | 2 | 3 | 4 | Tất cả