LRCCanTho - LRC DIGITAL

Bộ sưu tập tiêu biểu

 
 
Danh mục các lĩnh vực nghiên cứu 
1 Bộ môn Giáo dục Thể chất 0   đề tài
2 Khoa CNTT & Truyền thông 21   đề tài
3 Khoa Công nghệ 50   đề tài
4 Khoa Khoa học Chính trị 1   đề tài
5 Khoa Khoa học Tự nhiên 59   đề tài
6 Khoa Khoa học XH & NV 13   đề tài
7 Khoa Kinh tế - QTKD 53   đề tài
8 Khoa Luật 5   đề tài
9 Khoa Môi trường & TNTN 35   đề tài
10 Khoa Nông nghiệp & SHƯD 168   đề tài
11 Khoa Sư phạm 34   đề tài
12 Khoa Thủy sản 81   đề tài
13 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 0   đề tài
14 Tổng hợp 9   đề tài
15 Viện NC & PT Công nghệ Sinh học 95   đề tài
16 Viện NCPT Đồng bằng Sông Cửu Long 14   đề tài